آرشیو تگ : شورای عالی صلح

سرنوشت جنگ و صلح افغانستان به کجا خواهد رفت؟

سرنوشت جنگ و صلح افغانستان به کجا خواهد رفت؟

شهروندان افغانستان شش ماه نخست امسال را با سخت ترین و پرماجرا ترین روزها سپری کردند. آگاهان جنگ امسال درافغانستان را طی یک دهه گذشته بی پیشنه خواندند . اکنون ده ماه ازعمر حکومت وحدت ملی درکشور سپری شده است، اما هنوز هم سرنوشت جنگ و صلح این حکومت با مخالفان مسلح نا روشن است.

دور دوم گفت و گوهای صلح حکومت افغانستان و طالبان در چین برگزار می شود

قرار است پنج شنبه هفته پیش رو، دور دوی گفت گوها صلح دولت افغانستان با طالبان در چین، برگزار شود. دور اول این گفت گوها که بی پیشینه خوانده شده است در پاکستان برگزار شد. بی پیشینه برای اینکه، این بار نخست بود که نمایندگانی از طالبان با حکومت افغانستان به صورت رودردرو به گفت

مذاکرات صلح یا تکرار سناریوی گذشته

عنایت در این روزها حرف و حدیث های زیادی از مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان شنیده می شود. علت گرم شدن مذاکرات هم این است که این بار پاکستان میزبانی مذاکرات را به عهده گرفته است. پاکستان به دلیل این که از طالبان طی دو دهۀ گذشته حمایت همه جانبه نموده است، میزبانی این


Top