آرشیو تگ : سیاسیون

سیاسیون: راه حل بحران کنونی کشور روی کار آمدن “حکومت توافق ملی” است

سیاسیون: راه حل بحران کنونی کشور روی کار آمدن “حکومت توافق ملی” است

شماری از سیاسیون در کابل، بر پایان دادن به حکومت وحدت ملی و روی کار آمدن حکومت جدید تأکید می کنند. این سیاسیون می گویند که یگانه راه حل بحران کنونی در کشور روی کار آمدن حکومتی تحت عنوان”حکومت توافق ملی” است. این سیاسیون در قالب جریان تحت عنوان”توافق ملی و تغییر” فعالیت خود را

سیاسیون: کنار زدن استاد عطا محمد نور از ولایت بلخ امنیت شمال را با خطر رو برو می کند

سیاسیون کشور می گویند که کنار زدن استاد عطا محمد نور از ولایت بلخ، امنیت شمال کشور را به چالش روبه رو می کند. سر انجام رییس جمهورغنی استعفای استاد عطا محمد نور والی بلخ را منظور و به‌ جای او انجینیر محمد داوود را به‌عنوان والی بلخ تعیین کرده است. ارگ ریاست جمهوری می


Top