آرشیو تگ : روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات

از روزجهانی حق دسترسی به اطلاعات طی همایشی در کابل بزرگداشت شد

از روزجهانی حق دسترسی به اطلاعات طی همایشی در کابل بزرگداشت شد

از روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات طی همایشی در کابل بزرگداشت شد. رییس اجرایی حکومت دسترسی به اطلاعات را حق مردم می داند و می گوید که هیچ کس فراتر از قانون عمل کرده نمی تواند. هنوزهم دسترسی به اطلاعات در کشور با دشوارهایی روبرو است. دیدبان رسانه های آزاد افغانستان با نشر یک


Top