آرشیو تگ : دکانداران

هشتاد و نه دکان در تصدی ملی بس به دلیل نپرداختن کرایه مسدود شده اند

هشتاد و نه دکان در تصدی ملی بس به دلیل نپرداختن کرایه مسدود شده اند

ریاست تصدی ملی بس ۸۹ دکان این تصدی را به دلیل نه پرداختن کرایه مسدود کرده است. رییس تصدی ملی بس می گوید که این دکان ها به دستور ریاست جمهور مسدود شده است و تا زمانی که کرایه شان را نپردازند، مسدود خواهد ماند. چندی پیش دکانداران تصدی ملی بس در شهر کابل دست


Top