آرشیو تگ : دالر

پیامدهای ناگوار کاهش پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی

پیامدهای ناگوار کاهش پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی

هارون بهای پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی نسبت به ماه های گذشته کاهش یافته است و ارزش افغانی در برابر دالر به پایین ترین سطح خود طی سال های گذشته رسیده است. بر اساس آمار بانک ملی افغانستان در جریان سال مالی ۱۳۹۷ خورشیدی ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی ۴ درصد کاهش

قطع برق در بغلان و بلند رفتن ارزش دالر خسارات هنگفت به شرکت برشنا وارد کرده است

شرکت برشنا می گوید که با قطع لین برق در دند شهاب ولایت بغلان، و بلند رفتن دالر در بازار های شکور به ویژه در چهار ماه اخیر، شرکت برشنا هژده میلیون دالر زیان مند شده است. شهر کابل پس از بیست و هشت روز در تاریکی دوشنبه شب، با وصل شدن لین برقی وارداتی

بانک مرکزی با لیلام کردن دالر می خواهد جلو کاهش ارزش پول افغانی را بگیرد

بانک مرکزی افغانستان می گوید که افزایش جنگ در دوسال اخیر سبب کاهش ارزش پول افغانی در مقابل دالر شده است. رییس این بانک می گوید که آنان کوشش می کنند تا با لیلام کردن دالر در بازار جلو کاهش بیشتر ارزش افغانی را بگیرند. با گذشت هر روز ارزش پول افغانی در مقابل ارزهای


Top