آرشیو تگ : حقجو

حقجو: نظام اقتصاد بازار در ۱۳ سال گذشته با چالش های مواجه بوده است

حقجو: نظام اقتصاد بازار در ۱۳ سال گذشته با چالش های مواجه بوده است

مسوولان وزارت تجارت و صنایع می‎گویند که نبود قوانین درست تجارتی، فساد گسترده اداری و موجودیت مشاوران خارجی از بزرگترین چالش ها فراراه نظام اقتصاد بازار در کشور است. تاکنون برای بهبود وضعیت تجارت و سکتور خصوصی در کشور بیش از ۴۴ قانون طرح و تصویب شده است. مسوولان وزارت تجارت و صنایع از نبود

حقجو: نبود کنترل درست در بازارها سبب افزایش قیمت مواد سوخت شده است

مسوولان وزارت تجارت و صنایع می‎گویند که مدیریت درست اقتصادی در کشور وجود ندارد. قربان حقجو معاون این وزارت می‎گوید که نبود کنترل درست در بازارهای کشور سبب بلند رفتن قیمت مواد سوخت شده است. مجلس سنا مسوولان وزارت تجارت و صنایع و رییس مواد نفتی را از بهر افزایش قیمت مواد سوخت به نشست


Top