آرشیو تگ : جوانان

وزارت دفاع بر ماندن جوانان در کشور تأکید می کند

وزارت دفاع بر ماندن جوانان در کشور تأکید می کند

وزارت دفاع ملی از جوانان می خواهد که به بیرون از کشور نروند و برای آبادی و مقابله با دشمنان مردم افغانستان آماده باشند. نا امنی، فقر و بیکاری از عوامل است که جوانان کشور را به مهاجرت می کشاند. در چهارده سال گذشته با آمدن میلیارد ها دالر و هزاران سرباز خارجی در کشور

جوانان در کابل: مردم افغانستان بیشتر از گذشته به صلح نیاز دارند

صلح رویا نیست ما به صلح نیاز داریم! شماری از جوانان با نوشتن پیام های صلح خواهی روی دیوارهای سمتی در کابل از حکومت می خواهند که برای تامین صلح در کشور بیشتر از پیش کوشش کند. فراتر از باشندگان کابل اکنون دیوار های این شهر نیز وسیله انتقال پیام صلح خواهی شده است، پدیده

مجبوریت های اقتصادی جوانان را تروریست می سازد

انجمن والیان افغانستان می گوید که مجبوریت های اقتصادی جوانان کشور را به سوی تروریستان می کشاند. در انجمن والیان کشور بسیاری از والیان سابق عضویت دارند. عبدالجبار تقوا رییس این انجمن می گوید که مشکلات اقتصادی در کشور سبب شده است که شماری از جوانان با مخالفان مسلح یک جاه شوند و شمار دیگری

وزیر کار: فساد اداری یکی از عامل های بیکاری جوانان در کشور است

وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین می گوید که فساد اداری یکی از عامل های است که سبب بیکاری جوانان در کشور شده است. مبارزه با فساد اداری، فقر و بیکاری در کشور یکی از شعار های انتخاباتی رهبران حکومت وحدت ملی بود. اما با روی کار آمدن این حکومت دیده می شود

شماری از جوانان بدلیل افزایش بیکاری دست به تحصن زدند

شماری از جوانان از یک هفته به این سو در مقابل درب شورای ملی بدلیل افرایش روز افزون بیکاری در کشور دست به تحص زده اند. آنان از حکومت می خواهند که برای شهروندان بیکار زمینه کار را مساعد کند. بیکاری واژه نام آشنا برای شهروندان کشور. ظاهرا همین بیکاری سبب شده که جوانان کشور،


Top