آرشیو تگ : جنگ جهانی

روسیه از هفتاد و پنجمین سالروز جنگ جهانی دوم یاد بود کرد

روسیه از هفتاد و پنجمین سالروز جنگ جهانی دوم یاد بود کرد

رییس جمهور روسیه از هفتاد و پنجمین سالروز جنگ جهانی دوم یادبود کرد. رییس جمهور روسیه در مراسم یادبود هفتادو پنجمین سالروز مرگبارترین نبرد جنگ جهانی دوم گفته است که جنگ ستالینگراد دشمن را تار و مار کرد و راه پیروزی در جنگ جهانی دوم را هموار ساخت. در مراسم دیروز جمعه در شهر ولگوگراد


Top