آرشیو تگ : جبهه دفاع از هویت

جبهه دفاع از هویت: حکومت درپی نفاق افگنی میان اقوام کشور است

جبهه دفاع از هویت: حکومت درپی نفاق افگنی میان اقوام کشور است

“جبهه دفاع از هویت” حکومت را متهم به نفاق افگنی در میان اقوام و تحمیل هویت یک قوم بالای اقوام دیگر کشور می کند. اعضای این جبهه می گویند که حکومت با فرمان های تقنینی و سناریوی منفی کشور را به بحران خواهد برد.  توزیع شناسنامه های الکترونیک و چالش هایی که هنوزهم حکومت وحدت

جبهه دفاع از هویت: اجازه نمی هیم حکومت هویت شهروندان کشور را جعل کند

“جبهه دفاع از هویت” از موضع گیری ریاست اجرایی در باره چگونگی آغاز روند توزیع شناسانه الکترونیک ستایش می کند. پس از صدور فرمان تقنینی رییس جمهور در باره قانون ثبت احوال نفوس و تاکید در مورد درج واژه “افغان” در شناسنامه های الکترونک، بحث دفاع از هویت در رسانه ها و محافل سیاسی بالا


Top