آرشیو تگ : توانمند سازی زنان

دومین کنفرانس ملی توانمند سازی زنان در بخش زراعت در کابل برگزار شد

دومین کنفرانس ملی توانمند سازی زنان در بخش زراعت در کابل برگزار شد

بانوی نخست کشور در دومین کنفرانس ملی توانمند سازی زنان در بخش زراعت شرکت کرد. رولا غنی با تاکید بر حضور زنان در بخش اقتصادی می گوید که باید بر علاوه کمک های فنی و مسلکی، دسترسی زنان زراعت پیشه به اسناد حقوقی فراهم شود تا آنان بتوانند در معاملات بزرگ سهم بگیرند. وزارت زراعت


Top