آرشیو تگ : بیکار

ذکی: دو میلیون بیکار در کشور وجود دارد

ذکی: دو میلیون بیکار در کشور وجود دارد

وزیر کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین می گوید که در حال حاضر دو میلیون تن در کشور بیکار استند. وی با تاکید بر ایجاد زمینه های کاری برای شهروندان کشور می گوید که سرمایه گذاری روی منابع داخلی کشور می تواند به چالش بیکاری پاسخگو باشد. طی هفته اخیر یک نشست ملی برای فراهم

سادات: در حال حاضر چهار میلیون جوان در کشور بیکار اند

معنیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که در حال حاضر چهار میلیون جوان واجد شرایط بیکار اند. معین امور جوانان وزارت فرهنگ از حکومت می خواهد که زمینه کار را برای جوانان مساعد کند. فقر و بیکاری از چالش هایی اصلی بر سر راه جوانان کشور است. نبود زمینه های کاری سبب


Top