آرشیو تگ : بلک واتر

جنگجویان اجیر و جنگ افغانستان

جنگجویان اجیر و جنگ افغانستان

ابوبکر سبزوار جنگجویان مزدور در تاریخ جنگ ها به عنوان یک نیروی کمکی و در مواردی هم به عنوان نیروهای غیرقانونی عمل کرده اند. به عنوان مثال در نیمۀ دوم قرن گذشته از این نیروها برای دفاع از رژیم های نژاد پرست در افریقا برای کشتار میلیون ها سیاه پوست استفاده شد. در جنگ های

سپردن ماموریت جنگ به منابع غیرمتعارف یک نظریۀ بد وشیطانی است

نویسنده: ستیفن تنکیل برگردان: عنایت مجلۀ نشنل انترست چاپ امریکا به تاریخ ۱۶ آگست ۲۰۱۷ مقاله‌ای را زیر عنوان (سپردن ماموریت جنگ به منابع بیرونی یک نظریۀ بد و شیطانی است)، در مورد جنگ جاری درافغانستان به نشر رسانده است. این مقاله با این پروگراف شروع می شود. در حال حاضر در جنگ افغانستان هیچ


Top