آرشیو تگ : انترنت

پس از این قیمت انترنت در کشور ۲۰ درصد کاهش می یابد

پس از این قیمت انترنت در کشور ۲۰ درصد کاهش می یابد

پس از این فایبرنوری با ۲۰ درصد کاهش انترنت عرضه می کند. بلند بودن بهای انترنت همواره در کشور قابل پرسش بوده است. اما حالا وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید که پس از این شبکه فایبرنوری و دو شرکت مخابراتی دیگر با ۲۰ درصد کاهش به شهروندان کشور انترنت عرضه می کند. احمد

راهبرد دسترسی آزاد به خدمات انترنتی تایید شد

راهبرد دسترسی آزاد به خدمات انترنتی در نشست اخیر شورای عالی اقتصادی تأیید شد. هدف اصلی راهبرد دسترسی آزاد دخیل کردن سکتور خصوصی در ارایه خدمات فناوری معلوماتی و بلند بردن کیفیت خدمات انترنتی گفته می شود. شماری از متخصصان سکتور فناوری معلوماتی در جلسه شورای عالی اقتصادی گفته اند که، برای رشد این سکتور

وزیر مخابرات: در بهای استفاده از خدمات انترنتی کاهش می آید

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در نظر دارد که در بهایی استفاده از خدمات انترنتی پنجاه درصد کاهش بیا ورد. از شروع فعالیت شرکت هایی که خدمات انترنتی ارایه می کنند بیش از ده سال می گذرد، اما هنوزهم شهروندان کشور از بلند بودن بهای استفاده از خدمات انترنتی شکایت دارند. در حال حاضر افغانستان


Top