آرشیو تگ : اربیکستان

تاکید رییس جمهورغنی بر همکاری های اقتصادی میان افغانستان و ازبیکستان

تاکید رییس جمهورغنی بر همکاری های اقتصادی میان افغانستان و ازبیکستان

رییس جمهوری کشور می گوید که همکاری های اقتصادی میان کشورهای منطقه در کار تامین امنیت و رشد اقتصادی منطقه موثر است. آقای غنی بر گسترش روابط میان افغانستان و ازبیکستان تاکید می کند. محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور در سفر به ازبیکستان با استقبال گرم مقام های این کشور روبه رو شد. در


Top