آرشیو تگ : اداره ثبت احوال نفوس

احمدزی: تاکنون حدود یک میلیون تن در کشور شناس نامه کاغذی گرفته اند

احمدزی: تاکنون حدود یک میلیون تن در کشور شناس نامه کاغذی گرفته اند

اداره ثبت احوال نفوس می گوید که از ماه حوت سال گذشته تاکنون حدود یک میلیون تن از شهروندان کشور شناسنامه کاغذی اخذ کرده اند. پس از تاییدی طرح کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی مطابق شناس نامه کاغذی، اداره ثبت احوال نفوس کمپاین را راه اندازی کرده است

اداره ثبت احوال نفوس ده میلیون شناسنامه کاغذی برای شهروندان کشور توزیع می کند

اداره ثبت احوال نفوس می گوید که روند توزیع ده میلیون شناسنامه کاغذی برای شهروندان کشور تا کمتر از دو ماه دیگر آغاز می شود. سخنگوی اداره ثبت احول نفوس می گوید که روند توزیع این شناسنامه ها شش ماه زمان را در بر خواهد گرفت و یکی از هداف توزیع این شناسنامه شفافیت در


Top