آرشیو تگ : اداره ثبت احوال نفوس

اداره ثبت احوال نفوس ده میلیون شناسنامه کاغذی برای شهروندان کشور توزیع می کند

اداره ثبت احوال نفوس ده میلیون شناسنامه کاغذی برای شهروندان کشور توزیع می کند

اداره ثبت احوال نفوس می گوید که روند توزیع ده میلیون شناسنامه کاغذی برای شهروندان کشور تا کمتر از دو ماه دیگر آغاز می شود. سخنگوی اداره ثبت احول نفوس می گوید که روند توزیع این شناسنامه ها شش ماه زمان را در بر خواهد گرفت و یکی از هداف توزیع این شناسنامه شفافیت در


Top