آرشیو تگ : اختراعات

نخستین نمایشگاه اختراعات دانش آموزان در کابل افتتاح شد

نخستین نمایشگاه اختراعات دانش آموزان در کابل افتتاح شد

نخستین نمایشگاه اختراعات دانش آموزان در کابل افتتاح شد. وزیر معارف می گوید که برگزاری این گونه نمایشگاه ها برای تشویق دانش آموزان را مهم است. با آن که در بسا موارد دانش آموزان و دانشجویان کشور به اختراعات کوچک و بزرگ دست زده اند، اما عدم حمایت حکومت باعث فراموشی آنان شده است. به


Top