آرشیو تگ : اتحادیه اروپا

برگزاری نشست سران اتحادیه اروپا برای اسکان پناهجویان

برگزاری نشست سران اتحادیه اروپا برای اسکان پناهجویان

کمیسیون اروپا امروز تشکیل جلسه می ‌دهد تا در مورد طرح بحث ‌برانگیز اسکان یک صد و شصت هزار پناهجویی که عمدتا سوری هستند در سراسر اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد. اگر این طرح تصویب شود، کشورهای عضو اتحادیه اروپا که از پذیرش پناهجویان سر باز بزنند، جریمه خواهند شد. شمار فزاینده ای از پناهجویان که


Top