آرشیو تگ : آخرخط

تناقض بزرگ فراروی سرنوشت سازی؛ کمیسیون ها کار می کنند یا بازی؟

انتخابات افغانستان، پس از به بن بست رسیدن و بی نتیجه گی انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، تا هم اکنون در مسیری روان است که پایانش برای هیچ کس معلوم نیست. تنها راه برگزاری انتخابات های پیش رو؛ که سرنوشت دولت افغانستان در گروشان است، اصلاحات در انتخابات است. کمیسیون ویژه یی که به هدف

نگرانی خبرنگاران از افزایش « سانسور » در رسانه ها

آزادی بیان وفعالیت رسانه های آزاد در کشور، یکی از دست آوردهای مهم دولت و مردم افغانستان طی یک دهه ی گذشته پنداشته می شود. دراین یک دهه خبرنگاران زیادی قربانی خشونت ها و نا امنی ها در افغانستان شدند و شمار زیادی بارها مورد خشونت قرار گرفتند. به تازه گی اما، نظرسنجی تازه ی

روابط افغانستان و پاکستان و یخ های که آب شدنی نیست

پس ازشکل گیری حکومت وحدت ملی درکشور، رییس جمهورغنی بخش مهم و بزرگ سیاست خارجی اش را بربهبود روابط با پاکستان متمرکز ساخت و تلاش های زیادی برای ایجاد رویحه تعامل و ازمیان برداشتن روحیه و رویکرد تقابل میان دوکشور کرد. نزدیکی حکومت وحدت ملی با پاکستان به حدی بود که سازمان های استخباراتی دوکشور

اصلاحات انتخاباتی و چشم انداز ناروشن برگزاری انتخابات پارلمانی

یکی از اولویت های مهم حکومت وحدت ملی آوردن اصلاحات ژرف انتخاباتی درنظام و نهادهای انتخاباتی افغانستان است. با آن که بیش از ده ماه ازعمر این حکومت سپری شده است، اما هنوز کار آوردن اصلاحات انتخاباتی به صورت رسمی آغازنشده است. چندی پیش کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی بسته پیشنهادی یازده ماده ای خودرا


Top