برنامه ها بایگانی - صفحه 81 از 98 - شبکه تلویزیون نور

برنامه ها

پولیگون: قسمت هفتاد و سه

پولیگون: قسمت هفتاد و سه

در محوطه زندان پلچرخی کابل میدان های به نام پولیگون قرار دارد که به گورهای دسته جمعی شخصیت های سیاسی ، احزاب اسلامی ومردم عادی که در زمان کمونیست ها به انواع جرم های سیاسی گرفتار شده و بدون محاکمه اعدام شدند ویا هم به صورت زنده در این پولیگون ها به مرگ محکوم شده

پولیگون: قسمت هفتاد و دو

در محوطه زندان پلچرخی کابل میدان های به نام پولیگون قرار دارد که به گورهای دسته جمعی شخصیت های سیاسی ، احزاب اسلامی ومردم عادی که در زمان کمونیست ها به انواع جرم های سیاسی گرفتار شده و بدون محاکمه اعدام شدند ویا هم به صورت زنده در این پولیگون ها به مرگ محکوم شده

حمایت امریکا از رویکرد مبارزه روسیه در برابر داعش

ایالات متحده امریکار می گوید، از تصامیم روسیه در مبارزه با داعش استقبال می کند. امریکا میگوید که حمایت از صلح و ثبات افغانستان، به نفع روسیه و سایر کشورها بوده و این کشور، آمادۀ هر نوع همکارى در این زمینه می باشد. این در حالی است که چندی پیش نماینده روسیه در امور افغانستان؛

پولیگون: قسمت هفتاد و یک

در محوطه زندان پلچرخی کابل میدان های به نام پولیگون قرار دارد که به گورهای دسته جمعی شخصیت های سیاسی ، احزاب اسلامی ومردم عادی که در زمان کمونیست ها به انواع جرم های سیاسی گرفتار شده و بدون محاکمه اعدام شدند ویا هم به صورت زنده در این پولیگون ها به مرگ محکوم شده

پولیگون: قسمت هفتاد

در محوطه زندان پلچرخی کابل میدان های به نام پولیگون قرار دارد که به گورهای دسته جمعی شخصیت های سیاسی ، احزاب اسلامی ومردم عادی که در زمان کمونیست ها به انواع جرم های سیاسی گرفتار شده و بدون محاکمه اعدام شدند ویا هم به صورت زنده در این پولیگون ها به مرگ محکوم شده

پولیگون:قسمت شصت و نو

در محوطه زندان پلچرخی کابل میدان های به نام پولیگون قرار دارد که به گورهای دسته جمعی شخصیت های سیاسی ، احزاب اسلامی ومردم عادی که در زمان کمونیست ها به انواع جرم های سیاسی گرفتار شده و بدون محاکمه اعدام شدند ویا هم به صورت زنده در این پولیگون ها به مرگ محکوم شده

پولیگون: قسمت شصت و هشت

در محوطه زندان پلچرخی کابل میدان های به نام پولیگون قرار دارد که به گورهای دسته جمعی شخصیت های سیاسی ، احزاب اسلامی ومردم عادی که در زمان کمونیست ها به انواع جرم های سیاسی گرفتار شده و بدون محاکمه اعدام شدند ویا هم به صورت زنده در این پولیگون ها به مرگ محکوم شده

پاکستان به دنبال توافق با افغانستان؛ می شود به نتایج عملی این توافق ها دل بست؟

به اساس اعلامیه ریاست جمهوری، در سفر راحیل شریف فرمانده عمومی ارتش پاکستان به افغانستان، در مورد مسایل امنیتی، مبارزۀ مشترک بر ضد دهشت افگنی، آغاز روند صلح افغانستان و تبادلۀ معلومات میان کابل و اسلام آباد با رییس جمهور اشرف غنی، صحبت شده. در گفت و گوها، توافق شده تا روند گفت و گوها

پولیگون:  قسمت شصت و هفت

در محوطه زندان پلچرخی کابل میدان های به نام پولیگون قرار دارد که به گورهای دسته جمعی شخصیت های سیاسی ، احزاب اسلامی ومردم عادی که در زمان کمونیست ها به انواع جرم های سیاسی گرفتار شده و بدون محاکمه اعدام شدند ویا هم به صورت زنده در این پولیگون ها به مرگ محکوم شده

پولیگون: قسمت شصت و شش

در محوطه زندان پلچرخی کابل میدان های به نام پولیگون قرار دارد که به گورهای دسته جمعی شخصیت های سیاسی ، احزاب اسلامی ومردم عادی که در زمان کمونیست ها به انواع جرم های سیاسی گرفتار شده و بدون محاکمه اعدام شدند ویا هم به صورت زنده در این پولیگون ها به مرگ محکوم شده


Top