برنامه ها

قسمت شصت و سه

قسمت شصت و سه

در محوطه زندان پلچرخی کابل میدان های به نام پولیگون قرار دارد که به گورهای دسته جمعی شخصیت های سیاسی ، احزاب اسلامی ومردم عادی که در زمان کمونیست ها به انواع جرم های سیاسی گرفتار شده و بدون محاکمه اعدام شدند ویا هم به صورت زنده در این پولیگون ها به مرگ محکوم شده

قسمت شصت و دو

در محوطه زندان پلچرخی کابل میدان های به نام پولیگون قرار دارد که به گورهای دسته جمعی شخصیت های سیاسی ، احزاب اسلامی ومردم عادی که در زمان کمونیست ها به انواع جرم های سیاسی گرفتار شده و بدون محاکمه اعدام شدند ویا هم به صورت زنده در این پولیگون ها به مرگ محکوم شده

قسمت شصت و یک

در محوطه زندان پلچرخی کابل میدان های به نام پولیگون قرار دارد که به گورهای دسته جمعی شخصیت های سیاسی ، احزاب اسلامی ومردم عادی که در زمان کمونیست ها به انواع جرم های سیاسی گرفتار شده و بدون محاکمه اعدام شدند ویا هم به صورت زنده در این پولیگون ها به مرگ محکوم شده

تاکید آمرکا بر حمایتش از گفتگوهای صلح با طالبان

در فرایند بی پیشینه گی تیره گی روابط بین کابل و اسلام آباد، هرازگاهی صداهایی از کاخ سفید مبنی بر حمایتش از روند گفت و گوهای صلح افغانستان با مخالفان، با پیش گامی پاکستان و از سرگیری این پروسه، به گوش های رسانه ها طنین می اندازد. جان کربی سخن گوی وزارت خارجه ی آمریکا،

قسمت شصت

در محوطه زندان پلچرخی کابل میدان های به نام پولیگون قرار دارد که به گورهای دسته جمعی شخصیت های سیاسی ، احزاب اسلامی ومردم عادی که در زمان کمونیست ها به انواع جرم های سیاسی گرفتار شده و بدون محاکمه اعدام شدند ویا هم به صورت زنده در این پولیگون ها به مرگ محکوم شده

قسمت پنجاه ونو

در محوطه زندان پلچرخی کابل میدان های به نام پولیگون قرار دارد که به گورهای دسته جمعی شخصیت های سیاسی ، احزاب اسلامی ومردم عادی که در زمان کمونیست ها به انواع جرم های سیاسی گرفتار شده و بدون محاکمه اعدام شدند ویا هم به صورت زنده در این پولیگون ها به مرگ محکوم شده

قسمت پنجاه وهشت

در محوطه زندان پلچرخی کابل میدان های به نام پولیگون قرار دارد که به گورهای دسته جمعی شخصیت های سیاسی ، احزاب اسلامی ومردم عادی که در زمان کمونیست ها به انواع جرم های سیاسی گرفتار شده و بدون محاکمه اعدام شدند ویا هم به صورت زنده در این پولیگون ها به مرگ محکوم شده

شناسنامه های الکترونیک؛ دروغی از پشت نقاب، یا سوژه ی اهمی در خواب؟

توزیع شناس‌ نامه‌های الکترونیک افسانه‌ یی که پوشش مستندش داده بودند، دوباره نقابش برداشته ‌شد؛ پیما‌ن‌های ظاهرا برگشت‌ ناپذیر و قاطع رهبران شکسته شد، امید مردم دوباره از راست رویی دولت مردان در این خصوص بریده شد و، دست های سنگ انداز بر فراز اراده ی رهبران، آرزوی مردم و منافع ملی کشور کشیده و

طرح کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، اصلاحات مورد نظر را در خود خواهد داشت؟

نود درصد از شهروندان کشور خواهان اصلاحات انتخاباتی اند. نزدیک به سیزده ملیون شهروند کشور واجد شرایط رای دادن اند؛ اما در سراسر کشور، بیش از ۲۱ ملیون کارت رای دهی توزیع شده است که این خود زمینه را برای تقلب مساعد می کند. این ها، نکات اند که رییس کمیسون اصلاح نظام انتخاباتی، در

قسمت پنجاه وهفت

در محوطه زندان پلچرخی کابل میدان های به نام پولیگون قرار دارد که به گورهای دسته جمعی شخصیت های سیاسی ، احزاب اسلامی ومردم عادی که در زمان کمونیست ها به انواع جرم های سیاسی گرفتار شده و بدون محاکمه اعدام شدند ویا هم به صورت زنده در این پولیگون ها به مرگ محکوم شده


Top