برنامه ها

دولت افغانستان و کاروان صلح؛ در رو به رویی با چراغ های سبز و سرخ

جاده ی پر ازدهام جنگ و صلح افغانستان و تناقض میان تیره گی ها و روشنایی هایش، هنوز سامانه نیافته است. گروه هماهنگی چهارجانبه در برایند کارش پس از نشست چهارم، نیمه ی نخست ماه روان میلادی را زمان قطعی آغاز گفت و گوهای رو در روی دولت افغانستان با مخالفانش تعیین کرده بود. این

آغاز به کار پارلمان کشور و مسوولیت نماینده گان

مجلسین شورای ملی کشور دی روز یک شنبه در حالی به کارشان آغاز کردند که روز گذشته اش، معاون سخنگوی ریاست جمهوری اعلان کرد، رییس جمهور پس از رای زنی با اعضای مجلس نماینده گان و مجلس سنای کشور، فرمان تقنینی آوردن اصلاحات انتخاباتی را توشیح کرد. مجلس نماینده گان خلاف پیشبینی قانون اساسی وارد

توشیح فرمان تقنینی برای آوردن اصلاحات انتخاباتی

رییس جمهور غنی فرمان تقنینی را امضا کرد که بر بنیاد آن اصلاحات در نظام انتخاباتی آورده خواهد شد. رییس جمهور غنی، پس از رای زنی با شماری از نماینده‌گان مردم در مجلس سنا و نماینده‌گان، این فرمان را امضا کرده است. انتظار می رود پس از امضا این فرمان کمیته گزینش کارش را آغاز کند.


Top