برنامه ها

چهارده سال از رویداد یازده ی سپتامبر گذشت، ستون های هراس افگنی اما، نشکست!

چهارده سال پیش به روز یازدهم سپتامبر، برج های بازرگانی جهانی در نیویورک آمریکا، با برخورد هواپیماهای دزدیده شده ی امریکا توسط القاعده، در هم ریخت و جان سه هزار تن را گرفت. که به قول جورج دبلیو بوش رییس جمهور وقت آمریکا، این بی پیشینه ترین حمله ی تروریستی در آمریکا و جهان بود.

افغانستان چهار راه آسیا؛ حرف اول اعضای نشست ریکا

ششمین همایش همکارى هاى اقتصادى منطقه یى براى افغانستان درحالى پایان یافت، که شرکت کنندگان بر ادامه ی حمایت و کمک در بخش عملى شدن پروژه ها و تامین امنیت به افغانستان تاکید کردند. درکنفرانس  (ریکاشش) تحت عنوان  “قلمرو ابریشم از راه افغانستان” مقامات افغانستان وهیت هاى بلندرتبه از ۳۰ کشور و نماینده گان ۴۰

به چه دلیل روابط افغانستان و پاکستان همیشه دچار تنش است؟

از زمان بوجود آمدن کشوری به نام پاکستان در همسایگی افغانستان، همواره روابط این کشور با افغانستان در فراز و فرود بوده است. در سیزده سال پسین، پس از سقوط طالبان و شکل گیری نظام جدید در کشور، همچنان پاکستان متهم به مداخله در افغانستان و حمایت گروه های تررویستی و مخالفان مسلح دولت افغانستان

کنش دشمن ادامه ی جنگ، واکنش دولت اما برخورد چند رنگ

ادامه ی جنگ و نا امنی، به دارزا کشیدن کشتار و خون پراگنی و حتا روزافزونی این پدیده ی شوم با مرور ماه های عمر حکومت وحدت ملی تانزدیک به یک سال، ظاهرا آرام آرام مردم را در نهایت خسته گی و نا رضایتی رسانده است و یکی از پیامدهایش هم پایین آمدن میزان رضایت

پناهجویان افغانستانی؛ از نارضایتی در زادگاه تا روزگار بد در خارج

مهاجرت، پدیده یی که از سال های دور و به ویژه در سال های پسین، برای شهروندان افغانستانی که ترک کشور می کنند یا اراده ی برگشت، ابهام آمیز و مفهومش معناهای متناقض به خود گرفته است. گذشته از این که در سیزده سال گذشته وضعیت پناه جویان و پناهنده گان افغانستانی داستان تراژدی و


Top