آخرخط

روابط افغانستان و پاکستان و یخ های که آب شدنی نیست

روابط افغانستان و پاکستان و یخ های که آب شدنی نیست

پس ازشکل گیری حکومت وحدت ملی درکشور، رییس جمهورغنی بخش مهم و بزرگ سیاست خارجی اش را بربهبود روابط با پاکستان متمرکز ساخت و تلاش های زیادی برای ایجاد رویحه تعامل و ازمیان برداشتن روحیه و رویکرد تقابل میان دوکشور کرد. نزدیکی حکومت وحدت ملی با پاکستان به حدی بود که سازمان های استخباراتی دوکشور

اصلاحات انتخاباتی و چشم انداز ناروشن برگزاری انتخابات پارلمانی

یکی از اولویت های مهم حکومت وحدت ملی آوردن اصلاحات ژرف انتخاباتی درنظام و نهادهای انتخاباتی افغانستان است. با آن که بیش از ده ماه ازعمر این حکومت سپری شده است، اما هنوز کار آوردن اصلاحات انتخاباتی به صورت رسمی آغازنشده است. چندی پیش کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی بسته پیشنهادی یازده ماده ای خودرا

تایید هفت ماده بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی از سوی رییس جمهور

اصلاحات انتخاباتی که یکی از موادمهم توافق نامه سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی است، هنوزهم کاررسمی آن برای آوردن اصلاحات درنظام انتخاباتی آغازنشده است. هرچند چند روز پیش کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی بسته یازده ماده ی خودرا به حکومت وحدت ملی پیش کش کرد، اما گفته می شود که از این یازده مورد، هفت

افغانستان نقطه ی اتصال آسیا؛ حرف محوری نشست های سام و ریکا

شاید هیچ کشوری مانند افغانستان دراین چند سال پسین، مورد توجه جامعه ی جهانی قرارنگرفته باشد. گذشته ازحمایت سیاسی – نظامی که کشورهای زیادی از افغانستان دارند، کمک های مالی زیادی نیز شده است و تاکنون، بالاتر ازبیست همایش جهانی و منطقه یی با محوریت چالش های افغانستان برگزارشده است. در پایان هفته گذشته نشست

آغاز ششمین نشست ریکا در کابل؛ سود ریکا برای افغانستان چه خواهد بود؟

کنفرانس « ریکا » یا نشست همکاری های منطقه ای برای افغانستان، امروز در کابل آغاز و تا فردا ادامه دارد. گفته می شود که دراین کنفرانس، رشد و انتقال انرژی، کاربرد از منابع طبیعی، همبستگی منطقه یی، بازرگانی و سکتور خصوصی، از موارد عمده ی مورد گفت و گوست. این ششمین کنفرانس « ریکا

دست رییس جمهور به دامن عالمان دین برای مبارزه با فساد

فساد اداری هم مانند تروریزم و مواد مخدر، ازمردم ا فغانستان قربانی زیادی گرفته و چند سال است که این پدیده ی شوم، افغانستان را در رده ی فاسد ترین کشورهای جهان قرارداده است. حکومت پیشین به رهبری رییس جمهورکرزی هرچند بارها حرف از مبارزه برضد این پدیده زد و ادارات زیادی را برای مبارزه

سرنوشت جنگ و صلح افغانستان به کجا خواهد رفت؟

شهروندان افغانستان شش ماه نخست امسال را با سخت ترین و پر ماجراترین روزها سپری کردند. جنگ امسالِ مخالفان مسلح دربرابر دولت افغانستان طی یک دهه گذشته بی پیشینه گفته شده است. اکنون ده ماه از عمر حکومت وحدت ملی در کشور سپری شده است، اما هنوز هم سرنوشت جنگ و صلح این حکومت با


Top