آخرخط

دومین روز انتخابات مجلس نمایندگان؛ مشکلات روز اول همچنان باقی بودند

دومین روز انتخابات مجلس نمایندگان؛ مشکلات روز اول همچنان باقی بودند

سرانجام و پس از سه سال تاخیر، سی و دو ولایت افغانستان دیروز گواه آغاز و امروز ادامۀ برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان بود. اما در حالی که مردم به رغم تهدیدات امنیتی، بی اعتمادی و مشکلات در ساختار کمیسیون های انتخاباتی، با حضور گسترده به مراکز رای دهی ریختند، حق و وقت اکثریت شان قربانی

نقش رسانه ها در انتخابات مجلس نمایندگان

در آستانۀ برگزاری انتخابات، نقش رسانه ها که در بستر مردمسالاری و هوای آزادی بیان نفس می کشند، در روند انتخابات به عنوان یکی از پایه های مردمسالاری، جایگاه رسانه ها در قوانین و برخوردهای دولت و وضعیت خبرنگاران در حالی که امنیت آنان و دسترسی شان به اطلاعات از چالش های عمده در شرایط


Top