انتقاد باشندگان غزنی از اندک بودن عرضه خدمات صحی در این ولایت

شماری از باشندگان ولایت غزنی از عرضه خدمات صحی در این ولایت راضی نیستند. آنان انتقاد می کنند که امکانات موجود برای عرضه خدمات صحی در غزنی کافی نیست و آنان مجبور می شوند برای تداوی به بیرون از این ولایت بروند.

ریاست جمهوری هیأتی را با ریاست یوسف پشتون به ولایت غزنی فرستاده است. این هیأت موظف شده است که مشکلات در سکتور صحی این ولایت را انگشت نشان کند و به ریاست جمهوری گزارش دهد.

باشندگان ولایت غزنی از عرضه خدمات صحی در این ولایت راضی نیستند. عبدالرحمن حکیمی یکی از باشندگان غزنی می گوید که امکانات موجود برای عرضه خدمات صحی در این ولایت کافی نیست. و آنان مجبور اند برای تداوی به بیرون از این ولایت بروند.

بااین حال ضیا گل اسفنده رییس صحت عامه غزنی این انتقادها را می پذیرد، اما عرضه خدمات صحی را با درنظرداشت شرایط جوی و امنیتی این ولایت قناعت بخش می داند.

بااین همه، یوسف پشتون مشاور ریاست جمهوری می گوید که قرار است چگونگی عرضه خدمات صحی در کشور، به صورت جدی بررسی شود. به گفته وی ریاست جمهوری برای بهبود عرضه خدمات صحی در سراسر کشور اقدام خواهد کرد.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top