وزیر صحت: به یازده هزار قابله در سراسر کشور نیاز است

وزارت صحت می گوید که بیش از چهار صد مرکز صحی در کشور قابله ندارد. به گفته مسوولان این وزارت، به یازده هزار قابله نیاز است تا در سراسر کشور مشکل کمبود قابله رفع گردد.

فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه می گوید که دست رسی باشندگان دور دست کشور به خدمات صحی به ویژه قابله ها محدود است. به گفته آقای فیروز، بیش از چهارصد مرکز صحی در سراسر کشور بدون قابله است.

کمبود قابله ها از چالش هایی است که وزارت صحت آن را نگران کننده می خواند. وزیر صحت عامه می گوید که  در سراسر کشو به یازده هزار قابله نیاز است که از این جمله اکنون چهارهزار و پنج صد تن مصروف خدمت به مردم استند.

با این همه نماینده دفتر بهداشت و خوراک اداره توسعه ای بین المللی آمریکا وعده می دهد که دریک چوکان مشخص می تواند در بخش قابله ها به وزارت صحت کمک کند.

مسوولان وزارت صحت نقش قابله ها را برای صحت نوزدان و مادران و همچنان در کاهش مرگ و میرمادران هنگام زایمان مهم می دانند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top