ده هاتن برضد برنامه ارتقای ظرفیت ماموران دولتی در کابل اعتراض کردند

ده ها تن در کابل برضد برنامه ارتقای ظرفیت ازسویی بعضی ادارات دولتی در کابل دست به اعتراض زدند. احمد یکی از معترضان می گوید که تطبیق برنامه ارتقای ظرفیت کارمندان دولتی غیرقانونی است و شماری از مقام های دولتی به همین دلیل می خواهند برخی خویشاوندان خویش را در ادارات دولتی جذب کنند.

این معترضان هشدار می دهند که اگر حکومت به خواست های شان رسیدگی نکند دست به اعتراض های گسترده خواهند زد.

معترضان رهبران حکومت وحدت ملی را به عملی نکردن وعده های شان متهم می کنند. آنها می گویند که رهبران حکومت وحدت ملی در دوران کارزار های انتخاباتی شان وعده داده بودند که در دسترخوان مردم نان می آورند، اما با گذشت بیش از یک سال نان مردم از دسترخوان شان فرار کرده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top