رییس مواد نفتی و گاز مایع وزارت تجارت از مبارزه جدی علیه فساد اداری خبر می دهد

رییس جدید ریاست مواد نفتی و گازمایع وزارت تجارت و صنایع می گوید که فساد اداری را از این اداره ریشه کن می کند. به تازگی ولید تمیم به حیث رییس مواد نفتی و گاز مایع وزارت تجارت و صنایع تعین شده است. حکومت در بیش از یک دهه گذشته نتوانسته است ذخایر نفتی استراتیژیک داشته باشد. کارشناسان اقتصادی دلیل عدم ایجاد این ذخایر را موجودیت فساد در ادارات دولتی به ویژه بخشی اقتصادی کشور می داند.

اما رییس جدید ریاست مواد نفتی و گازمایع وزارت تجارت و صنایع می گوید که فساد اداری را از این اداره ریشه کن می کند. آقای تمیم به کارمندان این اداره هشدار می دهد که در برابر فساد پیشه گان اقدام سریع خواهد کرد.

این در حالیست که پیش از این ریاست مواد نفتی و گاز مایع وزارت تجارت و صنایع عملکرد ضعیف داشت و هر ازگاهی قیمت مواد نفتی در بازارهای کشور به گونه بی رویه ای بلند می رفت.

نوشته‌های مرتبط


Top