اسماعیل، رییس خدمات اداری اداره ملی احصاییه و معلومات از سوی افراد ناشناس در مربوطات ولسوالی پغمان کابل کشته شده است. فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل گفته است که این رویداد ساعت شش و سی صبح امروز در ساحه تانک تیل قلعه ‌وزیر از مربوطات ولسوالی پغمان رخ داده است. سخنگوی پولیس کابل گفته است […]

اسماعیل، رییس خدمات اداری اداره ملی احصاییه و معلومات از سوی افراد ناشناس در مربوطات ولسوالی پغمان کابل کشته شده است.

فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل گفته است که این رویداد ساعت شش و سی صبح امروز در ساحه تانک تیل قلعه ‌وزیر از مربوطات ولسوالی پغمان رخ داده است. سخنگوی پولیس کابل گفته است که این رویداد تحت بررسی است. مسوولیت ترور رییس خدمات اداری اداره ملی احصاییه و معلومات را فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته است.