منابع می‌گویند که ترکیه به‌شماری از چهره‌های سیاسی و رهبران حکومت افغانستان دعوت‌نامه حضور در این نشست را فرستاده‌است. به‌گفته‌ی منابع، قرار است نشست انقره تا ۱۵ روز دیگر برگزار شود و تصامیم نهایی در باره پایان جنگ در افغانستان گرفته شود. در این برنامه عایشه شریفی با آقایان عبدالظاهر تمیم عضو مجلس نماینده‌گان، عبدالشکور […]

منابع می‌گویند که ترکیه به‌شماری از چهره‌های سیاسی و رهبران حکومت افغانستان دعوت‌نامه حضور در این نشست را فرستاده‌است.
به‌گفته‌ی منابع، قرار است نشست انقره تا ۱۵ روز دیگر برگزار شود و تصامیم نهایی در باره پایان جنگ در افغانستان گرفته شود.
در این برنامه عایشه شریفی با آقایان عبدالظاهر تمیم عضو مجلس نماینده‌گان، عبدالشکور سالنگی آگاه امور سیاسی و صاحب نظر سنگین مشاور رییس جمهور در پیوند به روند صلح افغانستان و نشست انقره گفت‌وگو کرده است