کمیسیون حقوق بشر گفته است که پس از امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان هشتاد و سه غیر نظامی به شهادت رسیدند و حدود یکصدو بیست غیر نظامی دیگر زخم برداشته اند. براساس گزارش این کمیسیون، عامل نصف این تلفات گروه طالبان و عامل نصف دیگر آن تروریستان داعش و افراد مسلح ناشناس بوده […]

کمیسیون حقوق بشر گفته است که پس از امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان هشتاد و سه غیر نظامی به شهادت رسیدند و حدود یکصدو بیست غیر نظامی دیگر زخم برداشته اند. براساس گزارش این کمیسیون، عامل نصف این تلفات گروه طالبان و عامل نصف دیگر آن تروریستان داعش و افراد مسلح ناشناس بوده اند. کمیسیون حقوق بشر به گروگانگیری گروه طالبان در ماه ها پسین نیز اشاره کرده و گفته که افرا وابسته به این گروه در یک و نیم ماه اخیر، بیش از سی غیرنظامی را گروگان گرفته اند و از سرنوشت آنان خبری نیست. درهمین حال، دبیر کل ناتو می گوید که افزایش حمله های طالبان موافقنامه صلح میان امریکا و این گروه را صدمه می زند.

گروه طالبان همزمان با امضای توافقنامه صلح با امریکا، پذیرفت که سطح خشونت ها را کاهش می دهد و از حمله بر کلان شهرها خود داری می کند. اما با سپری شدن هفته ای موسوم به کاهش خشونت ها، افراد وابسته به این گروه، حمله های مرگبار را بر اهداف نظامی و غیر نظامی در نقاط مختلف کشور اجرا کردند.

کمیسیون حقوق بشر گفته است که بر اساس معلومات این اداره، پس از امضای توافقنامه صلح میان امریکا و گروه طالبان در روز دهم ماه حوت پارسال تاکنون، بیش از دوصد غیرنظامی و ماموران دولتی به شهادت سیده اند و یا زخم برداشته اند. بر اساس یافته‌ های این کمیسیون، در میان این غیرنظامیان، کارمندان ملکی ادارات دولتی، متنفذان قومی و عالمان دین شامل استند.

براساس یافته های کمیسیون حقوق بشر در این مدت، هشتاد و سه غیرنظامی به شهادت رسیدند و یکصد و نزده غیرنظامی زخم برداشته اند. از این میان، هشت زن و هشت کودک در میان شهدا و پانزده زن و شانزده کودک شامل زخمیان بوده اند.

براساس یافته این کمیسیون، عامل پنجاه درصد از این تلفات گروه طالبان و عامل باقی موارد ترورویستان داعش یا افراد ناشناس بوده اند.

درهمین حال، دبیر کل ناتو می گوید که افزایش حمله های طالبان موافقنامه صلح میان امریکا و این گروه را صدمه می زند. امریکا و گروه طالبان توافق کرده اند که خشونت ها در افغانستان کاهش یابد. این یگانه را تأمین صلح در افغانستان است. ما از تمام طرف های درگیری می خواهیم به تعهدات خود پابند باشند و خشونت ها را کاهش دهند.

کمیسیون حقوق بشر همچنان گفته است که طالبان در یک ‌و نیم ماه گذشته، حدود سی و پنج غیرنظامی را گروگان گرفته است و این کمیسیون از سرنوشت آنان آگاهی ندارد. کمیسیون حقوق بشر، گروگان ‌گیری و کشتار غیرنظامیان و کارمندان دولتی را جنایت جنگی خوانده و از طرف های درگیر خواسته است که برای جلوگیری از وارد شدن تلفات به غیرنظامیان متعهد شوند.

پس از پایان هفته کاهش خشونت ها، حکومت اعلام کرد که افراد وابسته به گروه طالبان، به گروگانگیری غیرنظامیان آغاز کرده تا آنان را به عنوان زندانیان حکومت جا بزنند. گروه طالبان در توافقنامه صلح با امریکا پذیرفته است که حاضر است در بدل رهایی پنج هزار زندانی این گروه از بند دولت، یک هزار زندانیان دولتی را رها کند.