وزارت صحت عامه می گوید که به هدف شناسایی افراد مشکوک به ویروس کرونا در مناطق جنگی، از کارمندان و رضا کاران بخش تطبیق واکسین پولیو کار گرفته می شود. سخنگوی این وزارت همچنان می گوید کار ضد عفونی کردن مناطقی که پیش از وضع محدودیت گشت وگذار پررفت و آمد بود، آغاز شده است. […]

وزارت صحت عامه می گوید که به هدف شناسایی افراد مشکوک به ویروس کرونا در مناطق جنگی، از کارمندان و رضا کاران بخش تطبیق واکسین پولیو کار گرفته می شود. سخنگوی این وزارت همچنان می گوید کار ضد عفونی کردن مناطقی که پیش از وضع محدودیت گشت وگذار پررفت و آمد بود، آغاز شده است. او همچنان می گوید که در صورتی که در یک اداره، یک مورد مثبت ویروس کرونا شناسایی شود، تمام کارکنان آن اداره، آزمایش خواهند شد.

با افزایش شمار مبتلا به ویروس کرونا در کشور، وزارت صحت عامه یک بار دیگر به همکاری مردم در راستای مهار این ویروس تأکید می کند. سخنگوی این وزارت می گوید که دولت چین توانست با همکاری مردم با ویروس کرونا مقابله کند.

به گفته وزارت صحت عامه، در مناطق جنگی و نیز در مناطقی که افراد وابسته به گروه طالبان حضور دارند، کارمندان و رضا کاران بخش تطبیق واکسین پولیو به هدف شناسایی افراد مشکوک به ویروس کرونا همکاری می کنند.

سخنگوی وزارت عامه، تأکید می کند که اگر در یک آزمایش کارمند یک اداره به مبتلا بودن به ویروس کرونا، کرونای وی مثبت ثابت شود، کل کارمندان آن اداره تحت مراقبت قرار می گیرند.

وزارت صحت عامه همچنان می گوید مناطقی که پیش از وضع محدودیت گشت و گذار در شهرهای کابل، هرات و زرنج پررفت و آمد بود، ضد عفونی می شود.