مسوولان محلی در بلخ از نصب نخستین لابراتوار شناسایی واقعات مثبت کرونا در شفاخانه ابو علی سینا در مزارشریف خبر داده است. داکتر خلیل حکمتی رییس صحت عامه می گوید که این آله قادر به آزمایش سی واقعه در روز است. به گفته او تا یک هفته دیگر رقم آزمایشات و شناسایی واقعات مثبت و […]

مسوولان محلی در بلخ از نصب نخستین لابراتوار شناسایی واقعات مثبت کرونا در شفاخانه ابو علی سینا در مزارشریف خبر داده است. داکتر خلیل حکمتی رییس صحت عامه می گوید که این آله قادر به آزمایش سی واقعه در روز است. به گفته او تا یک هفته دیگر رقم آزمایشات و شناسایی واقعات مثبت و مشکوک کرونا توسط این آله در بلخ تا به دوصد مورد خواهد رسید. تاکنون در بلخ چهار مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شده که یک مورد آن امروز شنبه مثبت ثابت شد.