وزارت دولت در امور رسید‌گی به حوادث اعلام کرده است که در پی بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب، از آغاز ماه حمل تاکنون یازده تن در کشور جان باخته ‌اند. احمد تمیم عظیمی، سخنگوی این وزارت به رسانه ها گفته است که در این مدت پانزده تن دیگر زخمی شده ‌اند. به گفته او، […]

وزارت دولت در امور رسید‌گی به حوادث اعلام کرده است که در پی بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب، از آغاز ماه حمل تاکنون یازده تن در کشور جان باخته ‌اند. احمد تمیم عظیمی، سخنگوی این وزارت به رسانه ها گفته است که در این مدت پانزده تن دیگر زخمی شده ‌اند. به گفته او، دوصد و هشتاد و هشت خانه به صورت کلی و بیش از چهار صد خانه به صورت قسمی تخریب شده است. هم ‌چنان پنج هزار و پنجصد جریب زمین، سی و پنج کیلومتر سرک و سی مسجد نیز از آغاز ماه حمل تا کنون در پی جاری شدن سیلاب تخریب شده است. او گفته است که تاکنون به دوصد و هشتاد خانواده‌ ای که خانه های ‌شان به صورت کلی تخریب شده، کمک ‌رسانی شده است.