بیش از هشت هزار دکان مندوی کابل به علت گسترش ویروس کرونا سر از روز شنبه مسدود شده است. مسوولان مندوی کابل می گویند که این کار به دلیل ضد عفونی کردن مندوی کابل انجام شده است. به گفته آنان پس ضد عفونی کردن مندوی کابل این دکان ها دوباره باز خواهد شد. مندوی کابل […]

بیش از هشت هزار دکان مندوی کابل به علت گسترش ویروس کرونا سر از روز شنبه مسدود شده است. مسوولان مندوی کابل می گویند که این کار به دلیل ضد عفونی کردن مندوی کابل انجام شده است. به گفته آنان پس ضد عفونی کردن مندوی کابل این دکان ها دوباره باز خواهد شد.

مندوی کابل یکی از مکان های پر رفت و آمد در پایتخت کشور است. در مندوی کابل بیش از هشت هزار دکان مواد ارتزاقی فعالیت می کند. محمد همایون خان زاده مسوول مندوی کابل می گوید که به دلیل ضد عفونی کردن مندوی، دروازه دکان های تا یک هفته مسدود است.

کارزار ضد عفونی کردن مندوی کابل از سوی مالکان دکان ها به علت مبارزه به ویروس کرونا، آغاز شده است. دکانداران می گویند که بیماری کرونا یا کووید نزده کشنده تر است و باید همه برای مبارزه به آن همکاری کنند.

پیش از این والی کابل اعلام کرده است که تمام اداره های دولتی به استثنای مراکز صحی، نظامی و فروشگاه های مواد ارتزاقی، برای سه هفته تعطیل است.