در حالی که قرار بود یک هییت پانزده نفری طالبان امروز از کندهار و برخی ولایات دیگر در همکاری با اداره بین المللی صلیب سرخ به شهر کابل آمده و در مورد مبادله زندانیان با حکومت افغانستان گفتگو کند، اما شورای امنیت ملی می گوید که سفر این هییت طالبان به دلیل تکمیل نشدن میکانیزم […]

در حالی که قرار بود یک هییت پانزده نفری طالبان امروز از کندهار و برخی ولایات دیگر در همکاری با اداره بین المللی صلیب سرخ به شهر کابل آمده و در مورد مبادله زندانیان با حکومت افغانستان گفتگو کند، اما شورای امنیت ملی می گوید که سفر این هییت طالبان به دلیل تکمیل نشدن میکانیزم این سفر به تعویق افتاده است.

اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که اداره سلیب سرخ که قرار بود هییت این گروه را به کابل انتقال دهد، بنابر وضع قیود گشت وگذار از بهر جلوگیری شیوع ویروس کرونا در کابل نتواسته این کار را انجام دهد.ش