شماری از باشندگان کابل می گویند که به دلیل فقر و تنگ دستی نمی توانند در خانه بمانند. آنان می گویند که پیش از کرونا، گرسنگی جان آن ها را تهدید می کند. با این حال، شماری از بارزگان کشور از مردم می خواهند که در ایام تعطیلی به نیازمندان کمک کنند. پس از اعلام […]

شماری از باشندگان کابل می گویند که به دلیل فقر و تنگ دستی نمی توانند در خانه بمانند. آنان می گویند که پیش از کرونا، گرسنگی جان آن ها را تهدید می کند. با این حال، شماری از بارزگان کشور از مردم می خواهند که در ایام تعطیلی به نیازمندان کمک کنند.

پس از اعلام وزارت صحت عامه مبنی بر شیوع بیماری کووید نزده و گردشگری این بیماری در اجتماع، دست فروشان بازارهای پایتخت نگران شده اند. آنان می گویند که فقر و تنگ دستی بیش از بیماری کرونا، جان آنان و خانواده های شان را تهدید می کند.

ذکی یکی از دست فروشان پایتخت است. او می گوید که پدرش معلول است و مسوولیت نان آوری یک خانواده هشت نفری را به دوش دارد. ذکی می افزاید که نمی تواند در خانه بماند و مجبور است که از بهر آماده کردن آذوقه عیال کار کند.

با این حال، شماری از بازرگان می گویند که مالکان دکان ها باید در زمان طرح کاهش تردد، کرایه یکماهه خود را نگیرند.

همچنان وزارت امور داخله از باشندگان کابل خواسته است که در خانه های شان بمانند و بدون ضرورت از خانه بیرون نشوند. وزارت امور داخله تاکید کرده است که هرکسی از این طرح سر بزند، به آنان برخورد قانونی می شود.