وزارت دفاع ملی در خبرنامه ای گفته است که این عامل انتحاری، سوار بر موتر سایکل بود و قصد قصد حمله انتحاری بر نظامیان کشور را در ولسوالی بغلان مرکزی داشت. براساس خبرنامه، مواد انفجار پیش از رسیدن به منفجر شده و عامل انتحاری را هلاک کرده است.

وزارت دفاع ملی در خبرنامه ای گفته است که این عامل انتحاری، سوار بر موتر سایکل بود و قصد قصد حمله انتحاری بر نظامیان کشور را در ولسوالی بغلان مرکزی داشت.

براساس خبرنامه، مواد انفجار پیش از رسیدن به منفجر شده و عامل انتحاری را هلاک کرده است.