باشندگان کابل در روز نخست کاهش تردد، به گونه روز های عادی در شهر گشت و گذار کرده اند. شماری از باشندگان کابل می گویند که به علت فقر و تنگ دستی نمی توانند در خانه بمانند و مجبورند به کسب و کار شان بروند. با این حال، وزارت صحت عامه یک‌بار دیگر از مردم […]

باشندگان کابل در روز نخست کاهش تردد، به گونه روز های عادی در شهر گشت و گذار کرده اند. شماری از باشندگان کابل می گویند که به علت فقر و تنگ دستی نمی توانند در خانه بمانند و مجبورند به کسب و کار شان بروند. با این حال، وزارت صحت عامه یک‌بار دیگر از مردم می‌خواهد که توصیه های صحی و قیود روزگردی وضع‌ شده را رعایت کنند. سخنگوی وزارت صحت عامه هشدار می دهد که اگر مردم به گشت و گذار بی مورد در شهر ادامه بدهند، پلیس از زور کار خواهد گرفت.

طرح قرنطین پایتخت برای پیش‌گیری از گسترش ویروس کرونا روز جمعه تصویب شد. بر اساس این طرح، برای پیش‌گیری از افزایش شیوع کووید نزده یا بیماری کرونا، برخی محدودیت ‌ها در سطح شهر، نواحی و ولسوالی ‌های کابل وضع شده است. با این حال، در روز نخست کاهش تردد، باشندگان کابل به آن بی توجهی کرده و به گشت و گذار خود در سطح شهر ادامه دادند.

پیش از این مسوولان وزارت امور داخله گفته اند که پلیس این طرح را عملی می کند، اما تصاویر برداشتی خبرنگار تلویزیون نور از ایست های بازرسی نشان می دهد که تاکنون دست کش و ماسک که تدابیری اولیه برای اقدامات پیشی گیرانه از ویروس کرونا است، به دسترس سربازان نیرو های امنیتی کشور قرار نگرفته است.

از سویی هم، باشندگان کابل می گویند که به علت فقر و تنگ دستی نمی توانند در خانه بمانند و باید حکومت برای کمک رسانی به اشخاص فقیر در ایام قرنطین کار شیوه ای را تهیه کند.

همچنان وزارت صحت عامه یک ‌بار دیگر از مردم می‌خواهد که توصیه های صحی و قیود روزگردی وضع‌شده را رعایت کنند. وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه هشدار می دهد که اگر مردم قیود روز گردی را رعایت نکنند، پلیس از زور کار خواهد گرفت.

طرح کاهش تردد در شهر کابل، شامل تعطیل شدن ادارات دولتی، بسته شدن فروشگاه ها و منع تجمع ها می شود. اکنون دیده شود که برای عملی شدن جدی این طرح چه کاری خواهد شد.