در یک خبرنامه وزارت دفاع ملی آمده است که شب گذشته طالبان تصمیم داشتند در منطقه توغی در مرکز شهر غزنی حمله کنند. خبرنامه می افزاید که این تصمیم طالبان در اجرای ضربات هوایی ناکام شده است. درپی این ضربات دو فرد وابسته به گروه طالبان کشته شده اند.

در یک خبرنامه وزارت دفاع ملی آمده است که شب گذشته طالبان تصمیم داشتند در منطقه توغی در مرکز شهر غزنی حمله کنند.

خبرنامه می افزاید که این تصمیم طالبان در اجرای ضربات هوایی ناکام شده است. درپی این ضربات دو فرد وابسته به گروه طالبان کشته شده اند.