شماری از باشندگان کابل از شهروندان کشور می خواهند که برای سر سبزی شهرهای کشور در گوشه های مختلف کشور نهال غرس کنند. آنان از کمرنگ بودن کمپاین های نهال شانی انتقاد می کنند. همه ساله به آغاز فصل بهار، روند نهال شانی در سراسر کشور آغاز می شود. اما امسال کووید نزده حتا بالای […]

شماری از باشندگان کابل از شهروندان کشور می خواهند که برای سر سبزی شهرهای کشور در گوشه های مختلف کشور نهال غرس کنند. آنان از کمرنگ بودن کمپاین های نهال شانی انتقاد می کنند.

همه ساله به آغاز فصل بهار، روند نهال شانی در سراسر کشور آغاز می شود. اما امسال کووید نزده حتا بالای نهال شانی و غرس نهال سایه انداخته است. باشندگان کابل می گویند که این مساله آنان را نگران کرده است. حمید الله یک باشنده کابل می گوید که مردم باید دراین فصل سال برای سرسبزی شهر و دیگر نواحی نهال غرس کنند.

شهردار کابل گفته است که در سال گذشته بیست و هفت پارک در شهر کابل برای ایجاد فضای سبز بازسازی، نهال‌شانی و طراحی شده است. همچنان وزارت زراعت آبیاری و مالداری نیز گفته است که برای سال روان در سطح کشور دو میلیون نهال غرس می کنند. در همین حال شماری از نهال فروشان می گویند که گسترش ویروس کرونا در کشور به کار و بار آنان صدمه زده است.

همه ساله میلیون های نهال از سوی اداره های دولتی در گوشه های مختلف کشور غرس می شود اما شهروندان کشور می گویند نهادهای مربوطه در حفاظت این نهال ها کوتاهی می کنند.