نزدیک به بیست روز از دو مراسم تحلیف در کابل می گذرد، مراسم های که همزمان آقایان عبدالله عبدالله و اشرف غنی در آن به گونه ی جداگانه همچون رییس جمهور حکومت افغانستان سوگند وفاداری یاد کردند. آیا راه حلی برای برطرفی این تنش ها باقی مانده است؟ و اگر بلی چگونه؟

نزدیک به بیست روز از دو مراسم تحلیف در کابل می گذرد، مراسم های که همزمان آقایان عبدالله عبدالله و اشرف غنی در آن به گونه ی جداگانه همچون رییس جمهور حکومت افغانستان سوگند وفاداری یاد کردند. آیا راه حلی برای برطرفی این تنش ها باقی مانده است؟ و اگر بلی چگونه؟