شماری از دانش آموزان می گویند که درس آنلاین “درخانه” دشواری‌های زیادی دارد. آنان با نارضایتی از این روند می گویند که در خانه سهولت ‌های به مانند آمریکا و اروپا را ندارند و سرعت انترنت کم است و تا حال همه دانش آموزان دسترسی به انترنت ندارند. وزارت معارف روز چهارشنبه اعلام کرد که […]

شماری از دانش آموزان می گویند که درس آنلاین “درخانه” دشواری‌های زیادی دارد. آنان با نارضایتی از این روند می گویند که در خانه سهولت ‌های به مانند آمریکا و اروپا را ندارند و سرعت انترنت کم است و تا حال همه دانش آموزان دسترسی به انترنت ندارند.

وزارت معارف روز چهارشنبه اعلام کرد که طرح بدیل ارایه خدمات آموزشی در حالت اضطرار زیر کار است. مسوولان این وزارت می گویند که این طرح به هدف ارایه خدمات آموزشی در دوره تعطیلات برای دانش آموزان و جلوگیری از ضایع شدن وقت آماده شده است. بر اساس این طرح با استفاده از وسایل ارتباط همگانی زمینه آموزش از راه دور برای دانش آموزان فراهم خواهد شد. تلویزیون، رادیو، ساخت اپلیکیشن‌ ها، تهیه‌ مواد چاپی و ارایه خدمات آموزشی با استفاده از نیروی انسانی از گزینه‌ هایی است که به گفته وزارت معارف، برای جبران درس دانش آموزان در روزهای تعطیل استفاده خواهد شد.

با این حال، شماری از اولیای دانش آموزان می گویند به دلیل نبود امکانات و کمبود برق، کودکان شان نمی توانند به گونه آنلاین درس را در خانه فرا بگیرد.

شماری از دانش آموزان می گویند که درس آنلاین “درخانه” دشواری‌های زیادی دارد. آنان با نارضایتی از این روند می گویند که در خانه سهولت ‌های به مانند آمریکا و اروپا را ندارند و سرعت انترنت کم است و تا حال همه دانش آموزان دسترسی به انترنت ندارند.

احمد در یکی از مکتب های خصوصی صنف دو است و به دلیل گسترش ویروس کرونا، مکتب شان تعطیل شده است. او با نگرانی از گسترش ویروس کرونا می گوید که نگران است که دیگر مکتب اش بسته بماند و نتواند دروس مکتب را تعقیب کند. وی می افزاید که به گونه آنلاین نمی توانند بهتر بیاموزند.

براساس طرح وزارت معارف، زمینه آموزش مضمون های علوم اجتماعی، از طریق رادیوها و زمینه آموزش مضامین علوم ساینسی که نیاز به تدریس حضوری از طریق معلم دارند، از طریق تلویزیون ‌ها فراهم می شود.