با تعطیل شدن مکاتب و مرکزهای سواد آموزی در کشور، وزارت معارف می گوید که قرار است، خدمات آموزشی از طریق وسایل ارتباط همگانی و انترنت به دانش آموزان ارایه شود. سخنگوی این وزارت می گوید که با اجرایی شدن طرحی به همین منظور، بخشی از درس های دانش آموزان جبران خواهد شد. نوریه نزهت، […]

با تعطیل شدن مکاتب و مرکزهای سواد آموزی در کشور، وزارت معارف می گوید که قرار است، خدمات آموزشی از طریق وسایل ارتباط همگانی و انترنت به دانش آموزان ارایه شود. سخنگوی این وزارت می گوید که با اجرایی شدن طرحی به همین منظور، بخشی از درس های دانش آموزان جبران خواهد شد.

نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف می گوید که طرح بدیل ارایه خدمات آموزشی در حالت اضطرار زیر کار است. به گفته خانم نزهت، طرح یاد شده به هدف ارایه خدمات آموزشی در دوره تعطیلات برای دانش آموزان و جلوگیری از ضایع شدن وقت آماده شده است. بر اساس این طرح با استفاده از وسایل ارتباط همگانی زمینه آموزش از راه دور برای دانش آموزان فراهم خواهد شد.

تلویزیون، رادیو، ساخت اپلیکیشن‌ ها، تهیه‌ مواد چاپی و ارایه خدمات آموزشی با استفاده از نیروی انسانی از گزینه‌ هایی است که به گفته وزارت معارف، برای جبران درس دانش آموزان در روزهای تعطیل استفاده خواهد شد.

براساس طرح وزارت معارف، زمینه آموزش مضمون های علوم اجتماعی، از طریق رادیوها و زمینه آموزش مضامین علوم ساینسی که نیاز به تدریس حضوری از طریق معلم دارند، از طریق تلویزیون ‌ها فراهم می شود.

براساس معلومات وزارت معارف می گوید که امتحان درس های ارایه شده از طریق وسایل ارتباط همگانی و انترنت در وسط سال اخذ خواهد شد.