درپی انجام ضربات هوایی نظامیان کشور در مربوطات ولایت زابل هشت هراس افگن به شمول دو فرمانده کلیدی طالبان کشته شده اند. در یک خبرنامه وزارت دفاع ملی آمده است که این ضربات هوایی زمانی انجام شد که طالبان تصمیم داشتند تا به پاسگاه های نظامیان کشور در ولسوالی میزان این ولایت حمله کنند.

درپی انجام ضربات هوایی نظامیان کشور در مربوطات ولایت زابل هشت هراس افگن به شمول دو فرمانده کلیدی طالبان کشته شده اند.

در یک خبرنامه وزارت دفاع ملی آمده است که این ضربات هوایی زمانی انجام شد که طالبان تصمیم داشتند تا به پاسگاه های نظامیان کشور در ولسوالی میزان این ولایت حمله کنند.