شماری از باشندگان کابل از افزایش بهای مواد غدایی در بازارهای پایتخت نگرانی می کنند. آنان از حکومت می خواهند که قیمت ها را در بازارهای کشور به ویژه کابل کنترول کند. اداره خط آهن گفته است که در یک هفته گذشته بیش از هفتاد هزار تُن مواد تجاری و غذایی از طریق خطوط آهن […]

شماری از باشندگان کابل از افزایش بهای مواد غدایی در بازارهای پایتخت نگرانی می کنند. آنان از حکومت می خواهند که قیمت ها را در بازارهای کشور به ویژه کابل کنترول کند.

اداره خط آهن گفته است که در یک هفته گذشته بیش از هفتاد هزار تُن مواد تجاری و غذایی از طریق خطوط آهن وارد کشور شده است. در یک خبرنامه ای این اداره آمده است که بیش از دو هزار و یک صد واگون حامل اموال تجاری از مسیرهای خطوط آهن حیرتان- مزارشریف، آقینه و تورغندی وارد افغانستان شده است. خبرنامه می افزاید که این شمار واگون‌ها در مجموع بیشتر از شصت و نو هزار تُن اموال را انتقال داده که، چهل هزار و سه صد شصت سه تُن آن، مواد غذایی شامل آرد، گندم، روغن و سایر انواع مواد ارتزاقی است. با این حال، شماری از باشندگان کابل از افزایش بهایی مواد غذایی در بازارهای پایتخت نگرانی می کنند. آنان از حکومت می خواهند که قیمت ها را در بازارهای کشور به ویژه کابل کنترول کند.

هرچند که کشورهای همسایه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، هرازگاهی در ترانسپورت جاده ای و هوایی محدودیت‌ هایی را وضع کرده ‌اند، اما اداره خط آهن افغانستان گفته است که انتقالات از طریق خطوط آهن کشور تاکنون به‌ گونه عادی جریان دارد.

اما هنوزهم قیمت یک بوری آرد در بازارهای کابل یک هزار و نه صد افغانی است. شماری از دکانداران می گویند که احتکار بازرگانان بزرگ مواد غذایی سبب افزایش بهای مواد غذایی در کشور شده است.

براساس معلومات اداره خط آهن، افغانستان از طریق خطوط آهن حیرتان- مزارشریف به ایستگاه‌ های خطوط آهن آقینه و تورغندی به شبکه خط آهن کشورهای اوزبیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، چین و روسیه وصل است و صادرات و واردات کالاهای تجاری، از این طریق صورت می‌گیرد.