شماری از آگاهان سیاسی می گویند که عملکرد سازمان ملل متحد در هژده سال گذشته در کار تامین صلح و شفافیت روند انتخابات در کشور پرسش برانگیز بوده است. آگاهان سیاسی می گویند که فرستاده های ویژه سازمان ملل برای افغانستان “یوناما” بیشتر تحت تاثیر دارندگان قدرت و ثروت در افغانستان بوده اند و در […]

شماری از آگاهان سیاسی می گویند که عملکرد سازمان ملل متحد در هژده سال گذشته در کار تامین صلح و شفافیت روند انتخابات در کشور پرسش برانگیز بوده است. آگاهان سیاسی می گویند که فرستاده های ویژه سازمان ملل برای افغانستان “یوناما” بیشتر تحت تاثیر دارندگان قدرت و ثروت در افغانستان بوده اند و در چهار دور انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان مداخله مستقیم داشته اند.

شماری از آگاهان به این باور اند که عملکرد سازمان ملل در هژده سال گذشته در راستای تامین امنیت، صلح و شفافیت انتخابات در کشور سوال برانگیز بوده است. پادشاه بینا آگاه سیاسی می گوید که فرستاده های این سازمان برای افغانستان بیشتر تحت تاثیر دارندگان قدرت و ثروت عملکرد اند. به باور آقای بینا فرستاده های سازمان ملل در چهار دو انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان مستقیم مداخله کرده اند و این مساله سبب شده است که عملکرد سازمان ملل در افغانستان پرسش برانگیز باشد.

این آگاه سیاسی همچنان می گوید که فرستاده های سازمان ملل برای افغانستان در راستای تامین صلح، امنیت و ایجاد زمینه های صلح در کشور عملکرد ضعیف داشته اند.

این در حالیست که به تازگی دبیرکل سازمان ملل متحد خانم دیبوره لیونز کانادایی را به حیث نماینده جدید برای افغانستان معرفی کرده است. پیش از این تداموچی آماموتو نماینده این سازمان در افغانستان بود که کار کرد وی به ویژه در پیوند به انتخابات ریاست جمهوری، انتقادهای تند شماری از سیاسیون کشور را در پی داشت. از سویی هم شماری از شهروندان کشور از فرستاده جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان می خواهند که در راستای تامین امنیت و صلح در کشور تلاش جدی کند.

عمده ترین وظیفه اصلی سازمان ملل متحد تضیمن امنیت و صلح جهانی است، اما عملکرد این سازمان در حدود بیست سال گذشته در پیوند به صلح و امنیت در افغانستان پرسش بر انگیز بوده است.