هر چند خبرگزاری اسوشتید پرس هدف سفر آقای پمپیو را تسریع روند مذاکرات صلح در افغانستان گفته است اما انتظار می رود که وزیر خارجه امریکا در باره حل تنش های سیاسی بین رهبران افغان با آنها گفتگو کند، موضوعی که گفتگوهای صلح را ظاهرن به تعویق انداخته است.

هر چند خبرگزاری اسوشتید پرس هدف سفر آقای پمپیو را تسریع روند مذاکرات صلح در افغانستان گفته است اما انتظار می رود که وزیر خارجه امریکا در باره حل تنش های سیاسی بین رهبران افغان با آنها گفتگو کند، موضوعی که گفتگوهای صلح را ظاهرن به تعویق انداخته است.