قرار بود که بر اثر توافق امریکایی ها و طالبان گفتگو های بین الا فغانی در روز های گذشته آغاز شوند اما دیری نگذشت که حملات طالبان از سر گرفته شد و تلفات سنگین به نیرو های امنیتی وارد کردند. آیا فرصت های بوجود آمده هرچه بیشتر شکننده نیست؟ چرا امید رسیدن به صلح در […]

قرار بود که بر اثر توافق امریکایی ها و طالبان گفتگو های بین الا فغانی در روز های گذشته آغاز شوند اما دیری نگذشت که حملات طالبان از سر گرفته شد و تلفات سنگین به نیرو های امنیتی وارد کردند.

آیا فرصت های بوجود آمده هرچه بیشتر شکننده نیست؟ چرا امید رسیدن به صلح در همیشه متزلزل است؟