مسوولان کمیسیون حقوق بشر از وضعیت بد کودکان در کشور نگرانی می کنند. معاون کمیسیون حقوق بشر می گوید که رقم تلفات کودکان در جنگ افزایش یافته است. کمیسیون حقوق بشر از بهر داد خواهی و گرامیداشت از حقوق کودکان قربانی، “باغچه کودکان قربانی” از جنگ را افتتاح کرد. مسوولان کمیسیون حقوق بشر می گویند […]

مسوولان کمیسیون حقوق بشر از وضعیت بد کودکان در کشور نگرانی می کنند. معاون کمیسیون حقوق بشر می گوید که رقم تلفات کودکان در جنگ افزایش یافته است.

کمیسیون حقوق بشر از بهر داد خواهی و گرامیداشت از حقوق کودکان قربانی، “باغچه کودکان قربانی” از جنگ را افتتاح کرد. مسوولان کمیسیون حقوق بشر می گویند که به هدف دادخواهی و گرامیداشت از حقوق کودکان در این باغچه یک نهال غرس می کنند.

کمیسیون حقوق بشر از بهر یاد بود از قربانیان جنگ یک نهال غرس کرده است، اما خانواده های قربانیان می گویند که این کار برای آنان پذیرفتنی نیست.

مسوولان کمیسیون حقوق بشر می گویند که باید طرف های درگیر تمام روش های بشر دوستانه را رعایت کنند تا تلفات غیرنظامیان به ویژه کودکان کاهش یابد. محمد نعیم نظری، معاون کمیسیون حقوق بشر می گوید که تاکنون طرف های درگیر جنگ روش های بشر دوستانه را رعایت نکرده و سبب تلفات بیشتر شده کودکان شده اند.

درهمین حال، شماری از خانواده های قربانیان از طرف های در گیر جنگ می خواهند که آتش بس را بپذیرند.

بر اساس معلومات کمیسیون حقوق بشر در یک سال گذشته بیش از دو هزار کودک در جنگ ها کشته و زخمی شده اند.