سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی تا ساعات دیگر به پایان می‌رسد، مردم افغانستان  در حالی به استقبال سال نو می‌روند که هنوز هم دورنمای صلح و حل بحران انتخاباتی معلوم نیست.

سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی تا ساعات دیگر به پایان می‌رسد، مردم افغانستان  در حالی به استقبال سال نو می‌روند که هنوز هم دورنمای صلح و حل بحران انتخاباتی معلوم نیست.